春天来了

三年级作文148字
作者:陈震灏
 •  
 • chūn
 • tiān
 • de
 • shēng
 • yīn
 • jiù
 • shì
 • chūn
 • léi
 •  
 • shēng
 • chūn
 • léi
 • 春天的第一个声音就是春雷。一声春雷
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • kūn
 • chóng
 • dōu
 • jiào
 • xǐng
 • le
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • rán
 • 把所有的昆虫都叫醒了,然后,大自然里
 • jiù
 • yǎn
 • zòu
 • le
 • yīn
 • huì
 •  
 • yǒu
 • chóng
 • jiào
 • shēng
 •  
 • míng
 • shēng
 • 就演奏起了音乐会,有虫叫声、蛙鸣声和
 • niǎo
 • jiào
 • shēng
 •  
 • hái
 • yǒu
 • xiǎo
 • dīng
 • dīng
 • dōng
 • dōng
 • de
 • bàn
 • zòu
 • shēng
 •  
 • 鸟叫声,还有小溪叮叮咚咚的伴奏声。
 •  
 • chūn
 • nuǎn
 • ?g
 • kāi
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • qún
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • shàng
 • le
 • 春暖花开的时候,一群小朋友踏上了去
 • rán
 • zhī
 • de
 •  
 • chūn
 • niáng
 • qīng
 • qīng
 • zhe
 • 大自然之旅的路途。春姑娘轻轻地摸着他
 • men
 • de
 • liǎn
 •  
 • xiàng
 • chóu
 • dài
 • yàng
 •  
 • rán
 • de
 • zhēn
 • qīng
 • 们的脸,象稠带一样。大自然的气息真清
 • xīn
 • ā
 •  
 • lìng
 • men
 • xīn
 • qíng
 • shū
 • chàng
 •  
 • 新啊!令他们心情舒畅。
 •  
 • chūn
 • tiān
 • zhēn
 • měi
 • ya
 •  
 • 春天真美呀!
 •  
 • 
   
  无注音版:
   
   春天的第一个声音就是春雷。一声春雷把所有的昆虫都叫醒了,然后,大自然里就演奏起了音乐会,有虫叫声、蛙鸣声和鸟叫声,还有小溪叮叮咚咚的伴奏声。
   春暖花开的时候,一群小朋友踏上了去大自然之旅的路途。春姑娘轻轻地摸着他们的脸,象稠带一样。大自然的气息真清新啊!令他们心情舒畅。
   春天真美呀!