假如我是哈利.波特

三年级作文241字
作者:余乐杨
 • shì
 • ?
 •  
 • huì
 • zhe
 • de
 •  
 • guāng
 • lún
 •             
 •  
 • 我是哈利波特,我会骑着我的“光轮2000”把
 • dǐng
 • biàn
 • chéng
 • qiǎo
 •  
 • chē
 • biàn
 • chéng
 • miàn
 • bāo
 •  
 • gāo
 • 屋顶变成巧克力,把汽车变成面包,把高
 • lóu
 • biàn
 • chéng
 • bīng
 • líng
 •  
 • dào
 • biàn
 • chéng
 • nǎi
 • yóu
 • dàn
 • gāo
 •  
 • rán
 • 楼变成冰激凌,把道路变成奶油蛋糕,然
 • hòu
 • huì
 • zài
 • zhè
 • yàng
 • de
 • shì
 • jiè
 • shuì
 •  
 • 后我会在这样的世界里呼呼大睡。
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • ?
 •  
 • huì
 • huài
 • rén
 • biàn
 • chéng
 • tiào
 • 假如我是哈利波特,我会把坏人变成跳
 •  
 • ràng
 • men
 • tíng
 • tiào
 •  
 • hǎn
 • lèi
 •  
 • 舞机,让他们不停地跳舞,不许喊累。
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • ?
 •  
 • huì
 • shā
 • biàn
 • chéng
 • cǎo
 • 假如我是哈利波特,我会把沙漠变成草
 • yuán
 •  
 • zài
 • yǎng
 • shàng
 • qún
 • niú
 • yáng
 •  
 • zhǒng
 • zhuāng
 • jià
 •  
 • bìng
 • 原,在那里养上一大群牛羊、种庄稼,并
 • ràng
 • zhuāng
 • jià
 • de
 • fēng
 • shōu
 • chéng
 • guǒ
 • jiā
 • bèi
 •  
 • shǐ
 • yòng
 • de
 • liàng
 • què
 • shǎo
 • 让庄稼的丰收成果加倍,使用的力量却少
 • néng
 • zài
 • shǎo
 •  
 • 得不能再少。
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • ?
 •  
 • huì
 • yòng
 • ?
 • biàn
 • chū
 • hěn
 • 假如我是哈利波特,我会用魔法变出很
 • duō
 • chāo
 • piào
 •  
 • gěi
 • qióng
 • rén
 •  
 • ràng
 • men
 • guò
 • shàng
 • xìng
 • de
 • shēng
 • 多钞票,发给穷人,让他们过上幸福的生
 • huó
 •  
 • 活。
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • ?
 •  
 • huì
 •  
 •  
 • 假如我是哈利波特,我会……
 •  
 • 
   
  无注音版:
   我是哈利波特,我会骑着我的“光轮2000”把屋顶变成巧克力,把汽车变成面包,把高楼变成冰激凌,把道路变成奶油蛋糕,然后我会在这样的世界里呼呼大睡。
   假如我是哈利波特,我会把坏人变成跳舞机,让他们不停地跳舞,不许喊累。
   假如我是哈利波特,我会把沙漠变成草原,在那里养上一大群牛羊、种庄稼,并让庄稼的丰收成果加倍,使用的力量却少得不能再少。
   假如我是哈利波特,我会用魔法变出很多钞票,发给穷人,让他们过上幸福的生活。
   假如我是哈利波特,我会……