秋游啬园

三年级作文258字
作者:陈铭
 • lǎo
 • shī
 • dài
 • men
 • dào
 • yuán
 • qiū
 • yóu
 •  
 • men
 • zuò
 • chē
 • xìng
 • gāo
 • cǎi
 • 老师带我们到啬园秋游。我们坐车兴高采
 • liè
 • lái
 • dào
 • yuán
 •  
 • xià
 • chē
 •  
 • men
 • pái
 • zhe
 • zhěng
 • de
 • 烈地来到啬园。一下车,我们排着整齐的
 • duì
 • xiàng
 • yuán
 • nèi
 • zǒu
 •  
 • qiū
 • tiān
 • de
 • yuán
 • měi
 • le
 •  
 • shù
 • 队伍向园内走去。秋天的啬园可美了:树
 • cōng
 •  
 • bǎi
 • ?g
 • shèng
 • kāi
 •  
 • qiū
 • gèng
 • shì
 • zhēng
 • dòu
 • yàn
 •  
 • 木葱绿,百花盛开,秋菊更是争奇斗艳,
 • yán
 • liù
 • de
 • ?g
 • xíng
 • tài
 •  
 • zài
 • jiā
 • shàng
 • xiǎo
 • niǎo
 • 五颜六色的花形态各异,再加上小鸟几几
 • zhā
 • zhā
 • de
 • jiào
 • shēng
 •  
 • zhēn
 • shì
 • niǎo
 • ?g
 • xiāng
 • lìng
 • rén
 • táo
 • zuì
 •  
 • 喳喳的叫声,真是鸟语花香令人陶醉。我
 • men
 • hái
 • kàn
 • dào
 • le
 • huǒ
 •  
 •  
 • hái
 • yǒu
 • è
 •  
 •  
 • 们还看到了火鸡,鸽子,还有鳄鱼……
 •  
 • zuì
 • ràng
 • néng
 • wàng
 • de
 • shì
 • diào
 • suǒ
 •  
 • zǒu
 • shàng
 •  
 • 最让我不能忘记的是吊索,我走上去,
 • yuán
 • jiào
 • zhuā
 • jǐn
 • shàng
 • miàn
 • de
 • bàn
 • tóu
 •  
 • àn
 •  
 • jiù
 • 服务员叫我抓紧上面的拌头,一按,它就
 • fēi
 • qián
 • háng
 •  
 • zhè
 • shí
 • jǐn
 • zhāng
 • xīn
 • dōu
 • kuài
 • yào
 • tiào
 • chū
 • lái
 • 飞速前行,这时我紧张得心都快要跳出来
 •  
 • zhèn
 • ?
 •  
 • píng
 • zhù
 •  
 • huì
 • ér
 • jiù
 • ,我努力镇定自己,屏住气,不一会儿就
 • tíng
 • xià
 • le
 •  
 • shén
 • tài
 • ruò
 • zǒu
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 • 停下了,我神态自若地走了下来。
 •  
 • zhè
 • qiū
 • yóu
 •  
 • ràng
 • zhī
 • dào
 • le
 • dào
 •  
 • dào
 • 这次秋游,让我知道了一个道理:遇到
 • kùn
 • nán
 •  
 • zhī
 • yào
 • yǒng
 • gǎn
 • miàn
 • duì
 •  
 • jiù
 • ?
 • huì
 • chéng
 • gōng
 •  
 • 困难,只要勇敢面对,那就一定会成功。
 •  
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
 •  
 •  1  
   
  无注音版:
   老师带我们到啬园秋游。我们坐车兴高采烈地来到啬园。一下车,我们排着整齐的队伍向园内走去。秋天的啬园可美了:树木葱绿,百花盛开,秋菊更是争奇斗艳,五颜六色的花形态各异,再加上小鸟几几喳喳的叫声,真是鸟语花香令人陶醉。我们还看到了火鸡,鸽子,还有鳄鱼……
   最让我不能忘记的是吊索,我走上去,服务员叫我抓紧上面的拌头,一按,它就飞速前行,这时我紧张得心都快要跳出来,我努力镇定自己,屏住气,不一会儿就停下了,我神态自若地走了下来。
   这次秋游,让我知道了一个道理:遇到困难,只要勇敢面对,那就一定会成功。
   
   1