假如我是老师

  假如我是老师

  三年级作文658字
  作者:未知
 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • lǎo
 • shī
 •  假如我是老师
 •  
 •  
 • zhè
 • jiāng
 • shěng
 • shào
 • xìng
 • shì
 •  
 • shào
 • xìng
 • shì
 • shān
 • zhèn
 • dòu
 • jiāng
 • fèn
 •  浙江省绍兴市 绍兴市马山镇豆姜分
 • xiào
 • sān
 • ?
 •    
 •  
 • bān
 •  
 • xiè
 • yíng
 • 校三(2)班 谢碧莹
 • 阅读全文

  假如我是老师

  三年级作文642字
  作者:未知
 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • lǎo
 • shī
 •  假如我是老师
 •  
 •  
 • zhè
 • jiāng
 • shěng
 • shào
 • xìng
 • shì
 •  
 • shào
 • xìng
 • shì
 • shān
 • zhèn
 • dòu
 • jiāng
 • fèn
 •  浙江省绍兴市 绍兴市马山镇豆姜分
 • xiào
 • sān
 • ?
 •    
 •  
 • bān
 •  
 • xiè
 • yíng
 • 校三(2)班 谢碧莹
 • 阅读全文

  假如我是老师

  三年级作文335字
  作者:杨胜捷
 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • lǎo
 • shī
 • huì
 • yòng
 • ài
 • xīn
 • nài
 • xīn
 • lái
 • jiāo
 •  假如我是老师我会用爱心和耐心来教
 • dǎo
 • de
 • xué
 • shēng
 • ràng
 • men
 • kāi
 • kāi
 • xīn
 • xīn
 • de
 • lái
 • xué
 • xiào
 • 导我的学生让他们可以开开心心的来学校
 • shàng
 • xué
 • ràng
 • men
 • diǎn
 • hài
 • dào
 • xué
 • xiào
 • shàng
 • 上学让他们一点也不害怕到学校上课
 • 阅读全文

  假如我是老师

  三年级作文240字
  作者:付晶峰
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • shì
 • jiā
 • xiàn
 • ér
 • yòu
 • zūn
 • jìng
 • de
 • rén
 •  
 • zài
 • shè
 • 老师,是大家羡慕而又尊敬的人,在社
 • huì
 • de
 • wèi
 • hěn
 • chóng
 • gāo
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • wèi
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 会的地位很崇高。假如我是一位老师,我
 • gāi
 • zěn
 • me
 • zuò
 • ne
 •  
 • 该怎么做呢?
 • 阅读全文

  假如我是老师

  三年级作文533字
  作者:张辛育
 • jiǎ
 • shì
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 • 假如我是老师 
 •  
 • shān
 • dōng
 • dōng
 • yíng
 • huì
 • wén
 • yán
 • xué
 • xiào
 • ?
 • shèng
 • zhōng
 • sān
 • nián
 • 山东东营慧文语言学校(胜利八中三年
 •  
 •  
 • zhāng
 • xīn
 •  
 •  
 • 级) 张辛育 
 • 阅读全文